TKP HEADLINE

วัดทุ่งทองวนาราม

 


วัดทุ่งทองวนาราม หรือ วัดหนองนมวัว ต.ทุ่งทอง วัดสุดเขตเเดน อ.หนองบัว เเละ จ.นครสวรรค์ มีความสวยงามผสมกับ อากาศโอโซนธรรมชาติ ที่ซ่อนอยู่ อ่านต่อ...

ประเพณีรำโทน บ้านเนินศาลา

 


     รำโทน เป็นการละเล่นพื้นบ้านชนิดหนึ่งของชาวบ้านเมืองลพบุรี นิยมเล่นกันแพร่หลายในระหว่าง พ.ศ. 2484 - 2488 หรือในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังสงครามเลิกความนิยมเล่นรำโทนลดลงตามลำดับ ส่วนหนึ่งพัฒนาไปเป็นการละเล่น " รำวง " และ " รำวงมาตรฐาน " ในที่สุด อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านเนินกลาง

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านเนินกลาง โดยมีนางสาวไสว จีนขม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 2 บ้านเนินกลาง ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งท่านได้บริหารการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีการส่งเสริมอาชีพหลายหลายอาชีพในหมู่บ้านเพิื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริม เช่น สบู่สมุนไพร ยาสระผมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากริบบิ้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า เป็นต้น อ่านต่อ...

วัดทองคำอิง

 

หลวงพ่อโปร่ง มีนามเดิมว่า โปร่ง นามสกุล สุราชาติ เกิดเมื่อปี พ.ศ.2465  ณ บ้านหนองสระ ม.4 ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ บิดาชื่อนาย แปลก มารดาชื่อนาง คล้า นามสกุล สุราชาติ อ่านต่อ...

วัดเขาถ้ำพระ

 


วัดเขาถ้ำพระ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่บริเวณเขาหลวง อยู่ใกล้กับที่ทำการวนอุทยานเขาหลวง ซึ่งนับเป็นวนอุทยานแห่งชาติที่อยู่ระหว่างรอยต่อของ 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี อ่านต่อ...

วัดทองคำอิง

 


วัดทองคำอิง ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. 2440 เดิมเรียกว่า“ วัดคำอิง” หรือ“ วัดคำพิง” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดทองคำอิง วัดนี้มีการสอนพระปริยัติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2503 อ่านต่อ...

วัดโกรกพระใต้

 


วัดโกรกพระใต้ ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๓๕๐ โดยมีหลวงพ่อเป้ามาจำพรรษา และดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะในระยะแรกเริ่มสร้างวัดเดิมมีนามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า“ วัดโพธิลังการาม”ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อพ.ศ.๒๔๗๐ อ่านต่อ...

พระครูนิวุตถ์พรหมจรรย์

 


ประวัติ พระครูนิวุตถ์พรหมจรรย์ (หลวงพ่อพรหม เตชธฺมโม ปธ. ๖)

เดิมชื่อเด็กชายพรหม ยัญทิพย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๓ ตรงกับปีจอ ที่บ้านโคกหม้อ ตำบลโกรกพระ อ.โกรกพระ (ปัจจุบันคืออำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี) ท่านจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดโคกหม้อ เมื่ออายุครบ ๒๑ ปีหลวงพ่อพรหมท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดโคกหม้อ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๗๔ โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดเขาแก้ว (ยอด อักกะวาโส) อดีตเจ้าคณะจังหวัด นครสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์ อ่านต่อ...

ศูนย์เรียนรู้อ้อมกอดแม่ตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียง

 


ตั้งอยู่ ณ หมู่6 ตำบลโกรกพระ  อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มี่พื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ 2งาน 36 ตารางวา  ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2556 โดยนายวศิน คล้ายมั่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกจากอำเภอโกรกพระเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2556 อ่านต่อ...

วัดโกรกพระเหนือ

 


วัดโกรกพระเหนือตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๓๐๔ การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๙ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาตปุญญานุยุตสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา อ่านต่อ..

พรมเช็ดเท้าแฟนซี

 


ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรและบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างและอาชีพค้าขาย  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ว่างงานทั้งหลังจากการเก็บเกี่ยวและการรับจ้าง มีความต้องการในการที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ตนเอง ชุมชน ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว การทำพรมเช็ดเท้าถือเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน เนื่องจาก มีผู้รู้ ภูมิปัญญาในการทำพรมเช็ดเท้า อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา

 


การหาปลาในหนองห้วงสรวง บ้านห้วงสรวงพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอาชีพสมัยดั้งเดิมของชาวบ้านบ้านห้วงสรวง หัวหน้าครัวเรือนในสมัยโบราณ เมื่อว่างเว้นจากการทำนา ทำสวน ก็จะหาปลา แทบทุกครัวเรือน เนื่องจากแต่เดิมไม่มีการซื้อขายสินค้า มีแต่มีการแลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกัน  การหาปลาของคนสมัยโบราณจะหาโดยใช้ตาข่าย แห อวน ตุ้ม เหลือจากการรับประทานในครัวเรือน ก็ยังนำมาแปรรูป เช่น ปลาร้า ปลาย่าง ปลาส้ม และปลาแดดเดียว อ่านต่อ...

วัดชุมแสง

 


ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา อาณาเขตเฉพาะส่วนที่เป็นเขตพุทธาวาส อ่านต่อ...

วัดหางตลาด(หลวงพ่อแก้ว)


 วัดหางตลาด (วัดหลวงพ่อแก้ว)  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๒ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงอยู่ริมแม่น้ำน่านทางฝั่งตะวันตก สภาพแวดล้อมเป็นบ้านเรือนประชาชนมีถนนหลวงผ่านเป็นเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกทางทิศตะวันตก ภายในบริเวณวัดมีถนนติดต่อกันระหว่างอาคารเสนาสนะต่างๆถึงกันหมด อ่านต่อ...

ศาลเจ้าพ่อกวนอู

 


เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2539 เป็นศาลหลังเล็กๆในพื้นที่ของนายสุวัฒน์ - คุณวิลาวัลย์ จิตรีขันธ์ ในเนื้อที่ 1 งาน 50 ตารางวา ณ บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ 1 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในขณะนั้นคุณเฉลิมพล (ลูกของนายสุวัฒน์ - คุณวิลาวัลย์) มีอาการเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุจนกระทั่งเจ้าพ่อกวนอูได้ลงมาประทับทรงและรักษาจากอาการเจ็บป่วยและจะขอมาโปรดลูกหลาน อ่านต่อ...

ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ทับกฤช

 


ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ทับกฤช แต่เดิมตั้งอยู่ที่ ปากคลอง (ที่น้ำไหลเข้าสะพานดำ) บ้างก็ว่าอยู่ที่เดิม (ที่ปัจจุบัน) และบางคนก็ว่าอยู่ริมตลิ่ง ต่อมาน้ำท่วมจึงย้ายขึ้นมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน บนที่ดินของยายชั้ว บ้างก็ว่าเป็นที่ของยายนกเอี้ยงแม่ของยายมะลิเจ้าของตลาด ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ทับกฤช สร้างครั้งแรกในปี พ.ศ. 2406 เป็นศาลขนาดเล็กมุงหลังคาสังกะสี เพียงสองแผ่น สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 2 ชั่ง อ่านต่อ...

รากบัวเชื่อม

 


รากบัวเชื่อมเป็นของขึ้นชื่อของตำบลทับกฤช เนื่องจากพื้นที่ตำบลทับกฤชอยู่ติดกับบึงบอระเพ็ดซึ่งในบึงบอระเพ็ดจะมีบัวอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวตำบลทับกฤชจึงได้นำทุกส่วนของบัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น เกสรบัว นำมาทำชาบัว ใบบัวนำมาตากแห้งไว้ห่ออาหาร รากบัวนำมาทำรากบัวเชื่อม จนสามารถทำรายได้ให้กับชาวตำบลทับกฤช  อ่านต่อ...

วัดทับกฤชเหนือ

 


วัดทับกฤชเหนือ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔ โดยมีนายอินทร์ นางสัมฤทธิ์ ปานขำ ได้ถวายที่ดินสร้างวัดเดิมมีชื่อว่า วัดย่านสวาย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำน่าน และได้ย้ายมาสร้างใหม่ ณ ที่ปัจจุบันในสมัยของหลวงพ่อรอด โกสโล เป็นเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ อ่านต่อ...

วัดทับกฤชกลาง

 


ตั้งอยู่เลขที่  ๑  บ้านทับกฤชในเขตเทศบาล หมู่ที่   ๓   ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตังวัดเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา อ่านต่อ...

กศน.ตำบลดอนคา

 


กศน.ตำบลดอนคา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 13 บ้านดอนคาพัฒนา ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เดิมใช้ชื่อ “ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลดอนคา ” ใช้อาคารสภาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เป็นสถานที่ประสานงานและจัดกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ อ่านต่อ...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand