TKP HEADLINE

บ้านหนังสือชุมชน

 

       บ้านหนังสือชุมชนตำบลสร้อยทอง เป็นแหล่งการอ่าน การจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นสถานที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และชุมชน โดยมีเจ้าของบ้านหรืออาสาสมัครทำหน้าที่ดูแลให้บริการและจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ กำหนดให้ปี 2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและกำหนดให้ วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ผ่านแหล่งการเรียนรู้ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุดประชาชนอำเภอ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ จึงได้มีแนวคิดที่จะให้มี แหล่งการเรียนรู้อยู่ใกล้บ้านให้มากที่สุดในรูปแบบของบ้านหนังสือชุมชน แต่กว่าจะมาเป็นบ้านหนังสือชุมชนได้ ในทุกวันนี้ อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand